Balinge | Garminge | Mantinge

De Broekstreek

De Broekstreek

Garminge, Balinge, Mantinge en de Mantingerdijk vormen samen de Broekstreek. Ooit ontstaan doordat een aantal eeuwen terug agrariërs uit Westerbork zich hier vestigden. De toenmalige familienamen klinken nog steeds door in de namen van de dorpen. De Broekstreek is heden ten dage een dynamische gemeenschap waar naast agrariërs, mensen wonen met een variatie aan achtergronden en wensen. Samen staan zij voor een betrokken dynamische samenleving. In Balinge bevindt zich ’t Broekhoes. De school, het dorpshuis en de jeugdsoos vinden daar hun onderdak. Bijeenkomsten, vergaderingen en sportactiviteiten vinden daar plaats.

De Broeker

De Broeker is het krantje van Plaatselijk belang. Tien keer per jaar komt deze uit met allerlei informatie over activiteiten in de Broekstreek, verenigingen, vrouwen van nu, de school, etc. plaatsen hun artikelen naast die van Plaatselijk Belang Verenigingsleven. De Broekstreek bruist van het verenigingsleven. Voor ieder die wil is er wel iets naar zijn/haar gading. Bijna alle verenigingen maken gebruik van dorpshuis ’t Broekhoes. In de bijlage treft u een overzicht aan van de meeste verenigingen. Elk dorp in de Broekstreek kent wel één of meer activiteitencommissies/buurtverenigingen die een aantal keren per jaar iets organiseren voor de inwoners van het dorp. Daarnaast is er een activiteitencommissie van ’t Broekhoes die activiteiten organiseert voor alle inwoners, zoals het jaarlijkse volleybaltoernooi, de wandelvierdaagse en de kaart en sjoelavond rond de kerstdagen.

De Boermarke

De Boermarke bestaat al meer dan 500 jaar en is van oudsher een samenwerkingsverband van boeren en is te beschouwen als de voorloper van het gemeentebestuur.In de huidige tijd is de Boermarke steeds meer een overlegorgaan. Jenaplanschool ’t Broekhoes. In Balinge bevindt zich de openbare school die onderwijs biedt volgens de jenaplanmethodiek. De peuterspeelzaal is hier ook gevestigd. Rondom en tegenover de school zijn er speel- en sportmogelijkheden. Het Lustrumfeest. Traditiegetrouw wordt eens in de 5 jaar een groot feest georganiseerd door en voor de inwoners van de Broekstreek. De straten worden versierd, er is een optocht met versierde wagens. Er staat een tent in Balinge en drie dagen lang zijn er overdag en ’s avonds allerlei activiteiten en optredens. Zo’n feest kost natuurlijk geld. Daarom wordt via een intekenlijst ruim van tevoren geld opgehaald.

Handig om te weten

· Elke laatste zaterdag van de maand, behoudens de zomervakantie wordt oud papier opgehaald. De inkomsten komen ten goede aan de school.

· In het voorjaar kunt u voorjaarsplanten bestellen via een bestellijst van de basisschool ’t Broekhoes. De plantjes worden bezorgd.

· Op 11 november wordt Sint Maarten gevierd. De kinderen komen langs de deuren met hun lampions en zingen een lied. Het is de gewoonte dat u wat snoepgoed geeft.

· Op oudejaarsdag is het de gewoonte dat tafeltennisvereniging TIOS 66 vent met op die dag vers gebakken oliebollen.

· Er is een ijsvereniging die de ijsbaan in Mantinge onderhoudt. Voor een bijdrage komen zij bij u langs.

· Er is, vooral voor de schoolgaande jeugd, een goede busverbinding naar Hoogeveen en Westerbork.

· Om makkelijk contact met de gemeente te houden heeft de gemeente een contactambtenaar voor de Broekstreek aangesteld en heeft Plaatselijk belang een contactpersoon zodat voor de dagelijkse gang van zaken snel gehandeld kan worden.

· De Broekstreek heeft geen winkels en horeca meer. Voor u levensmiddelen kunt u onder meer terecht bij 2 supermarkten in Westerbork.

· De Broekstreek kent een aantal biologische winkels aan huis en zelfs asperges zijn vers van het land te halen.

· De Broekstreek kent een aantal biologische winkels aan huis en zelfs asperges zijn vers van het land te halen.

· Over de Broekstreek en de school zijn een aantal boeken verschenen die door Broekstrekers zelf samengesteld zijn. Heeft u interesse dan kunt u contact zoeken met de heer Klaas Meppelink (tel: 55 24 56)

Geschiedenis

Het gebied waar de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge zijn ontstaan wordt de Broekstreek genoemd. Een naam die terug gaat tot de Middeleeuwen, de tijd dat hier op de natte gronden bossen te vinden waren. Het woord “broek” betekent: een op drassige grond groeiend bos. Waar men nu de Mantingerweiden vindt, de oude hooilanden langs de beek, lagen vroeger de moerasbossen, de zogenaamde broekbossen. Het nu nog overgebleven Mantingerbos is een overblijfsel van zo’n vroeger broekbos. In feite is dit het laatste overgebleven stuk oerbos in Nederland. Het vertoont nog een onverstoord bodemprofiel. Het Mantingerbos is een voor het publiek gesloten wetenschappelijk reservaat, met diverse voor ons land unieke planten en kevers, dat vooral bekend is vanwege voor Europese begrippen vele en grote hulstbomen.

De dorpen in de Broekstreek zijn enkele eeuwen geleden ontstaan als satelietnederzettingen van Westerbork, omdat hier nog plaats was om nieuwe landbouwgronden te ontginnen. De Broekstreekdorpen hebben hun namen te danken aan families die tot de eerste bewoners behoorden.

geschiedenis_broekstreek

Landbouwgronden

Er is een duidelijk verschil in het profiel van de oude en de nieuwe landbouwgronden. Bij de oude gronden zijn de essen duidelijk als markante hoogten zichtbaar.Voor het vruchtbaar maken van de gronden werd vroeger schapenmest gebruikt. Deze mest werd in de schaapskooien opgevangen op de heideplaggen (potstal). Om de stallen “schoon” te houden werd de mest weer afgedekt met plaggen. Bij het bemesten van het land werd zo niet alleen de pure mest doch ook de plaggen opgebracht, hetgeen meer volume met zich meebracht.

geschiedenis_broekstreek

Markante essen

Markante essen zijn de Mantinger- of Vooste Es en de Garminger- en Balinger Es.

Aardewerkvondsten op de Garminger Es, vanuit de zogenaamde Zeyener Cultuur, geven aan dat hier reeds 500 voor Christus een nederzetting moet zijn geweest.

Bron: Recreatieschap Drenthe.

Bron foto Mantingerzand; Antoine van der Maesen ®

wandel_route broekstreek

Wandel route Broekstreek

Wandelroute Broekstreek

De I.V.N Drenthe heeft een prachtige wandelroute beschreven die ons door de tijd heen, door de Broekstreek leidt. Voor de makers van deze site was dit gelijk aanleiding om de I.V.N Drenthe toestemming te vragen deze wandelroute te plaatsen op de site van de Broekstreek. Namens de vereniging is dit artikel beschikbaar gesteld door Mw. Knooihuizen, onze dank daarvoor.
Door te klikken op de foto van het Schoolpad kan men het artikel lezen.

Gezien de huidige grootte van de dorpen kan worden geconcludeerd dat de plaatselijke mogelijkheden toentertijd beperkt waren met als gevolg kleine essen en relatief weinig inwoners.

Ruimte was hier echter tot in de twintigste eeuw voldoende. Door de ontginning van de heidevelden (eerst mogelijk door de toepassing van kunstmest) langs de Steendervalsweg konden hier nieuwe landbouwbedrijven ontstaan. Langs de Hoogeveenseweg werden in het kader van een recente ruilverkaveling boerderijen gebouwd waarvoor binnen of direct aansluitend aan de dorpen geen plaats meer was. Een deel van de jonge ontginningsgronden werd in het kader van het natuurontwikkelingsproject “Goudplevier” van Vereniging Natuurmonumenten weer als natuurterrein ontwikkeld.